Tito xeye ni le ŋukɔn na mí ye

Tito xeye ni le ŋukɔn na míye xɛn:

- Gbɔn Mawu we ɛfɛnu mɛ, Mawu we oxo la we akpa owegɔ xeni nyi Okancica yɔyɔ la na tɔn le oxwe xeye ni le ŋukɔn na míye mɛ.

- Okancica yɔyɔ la we xixlɛ na nyi wiwasi do omɔ ji, 

- Nyɔwlan nyɔxlɛ na lo ɖo ŋukɔn yiyi nɔ

- Mí na mɔ ɖe wema bubuye can tɔn-ɛ a bo do kpedo ɛmɛ xeye ni kplan nyɔwlan kpodo nyɔxlɛ nɔ laye wu

 

Onu xeni hudo mí ye:

Vɔ na otaɖojinu mɛ laye na do kpewu jɛ e ji, e hyan onu susu sɔn ɖokpo-ɖokpo míatɔnye kɔn

1- Ɛɖɛ xixo do ota na odan la

2- Mí na nɔ va kan ɛmɛ xeye ni le odan la jiye kpɔn ganmɛ-ganmɛ. Ye mɛ mɛ laye wɛ lo jɛ gbagba nɔ onyihɔngbe-onyihɔngbe, na odan a yi ŋukɔn nɔ.

3- Mí lo byɔ mi nɔ le kuku ɖiɖe mɛ tun, ofɛn ɖekpekpe xena mi na kpɔn le wema míatɔnye mɛ le hwexenu na mi na lo xlɛ ye nɔ, mi jɛ gbagba a bo na na mi a nyɔ-ɛ.

4- Mí ɖo na gɔ alɔ na odan le oho we omɔnu, e mɛ la bo nyi hudo taŋu, le oganxi xe mɛ na mí le xe. A do kpewu ɖi le e ji, Saxwɛgbe na yi ŋukɔn we ogaye sɔ afɔɖe sɔ ɖo ote a bo do na na ɖokpo-ɖokpo míatɔnye a jɔ ofun do odan xe la mɛ. Susu xena ye ɖe tɔn, wɛ nyi tun ɖokpo-ɖokpo míatɔnye, saxwɛvi wɛ alo ɛmɛ ɖekpekpe xeni gbɛ yi owan na saxwɛgbe la bo jlo na tintin-i do yi ŋukɔn, na nɔ na kpɔn ɛnɛ (100) le osun ɖokpo mɛ, vɔ na e hwe gbɔɔn wɛ nyi kpɔn ɛnɛ mɛ la. Saxwɛvi ɖokpo-ɖokpo bo ɖo na ɖo ogbɛvi we wema etɔn a bo do ɖe xlɛ tun he can he bo le Saxwɛgbe na yi ŋukɔn we ogbɛta la mɛ, na ogbe míatɔn can a do yi ŋukɔn. 

Mi hɛn mi na yɔ: 

97 58 97 76,  95 95 37 64,   94 42 48 94,  96 02 50 89

Partager