Olodido

Olodido xena ye nɔ zan le saxwɛ ɖeye xɛn :

 

Otin ɖokpo ɔn nɔ nyi hɔntwe.

 

Dun yi, nyɔ hugan ojan vɔ.

 

Zɔnlinkpotɔ ɔn nɔ ku kan do omɔnu.

 

Awlɔndɔtɔ ɔn nɔ hɛn onu sinsyɛn.

 

Swɛ we ɛsin ɔn nɔ xɔ ozo.

 

Limyu jɛ adan ɔn nɔ kpɔn ohwe we ŋumɛ.

 

Ovun ɔn nɔ ku odrɔ bo nɔ to na otɔ.

 

Kɔta owe ɔn nɔ nɔ ohɔn ɖokpo tun.

 

Alɔ ɖokpo ɔn nɔ xo asikpɛ.

 

Goklonɔ ɔn nɔ tɔn oxwi vɔvɔ.

 

Gbenɔkpɔ wɛ dɔn ohun do otɔ.

 

Ovi xeni do asra ɔn nɔ nyɛ omi hu otɔ.

 

Onyixɔmɛ xɔ ozo, afɔxɔmɛ wɛ nɔ nyɔ-ɛ.

 

Mɛhyɔn ɔn yi ozo ɖe gbe bo nɔ yi ɖe ofin o.

 

Ovi ni ka ɖu otɔ we ogu nɔ, ɔn nɔ xɛ gbakpyatin ji.

 

Ɛnɛ jro ɖu ɔn nɔ ku aglan.

 

Akpa ɔn nɔ ji dɛnhwe.

 

Onu gbigba tɔwe, myɔ ŋutɔ wɛ na ɖiɖɔ-ɛ.

 

Ye ɔn nɔ kpɔn omi le ɛmɛ sinɔ wu a bo yɔ-ɛ tun baba.

 

Onyi jɛ gbe wɛ ye nɔ kɔ onu yi jigbe le.

 

Ovi ɔn nɔ nyɛ omi do ata ji na onɔ na e nɔ sɔ ohwi do kpa-ɛ.

 

Otu ɔn nɔ ɖi vɔ na ye nɔ mɔ tu alɔ onu ni-i o.

 

Ade ma le oxwe, wɛ dɔn na jakaye do zɔn yi oji  nɔ

 

Abwi tɛ wɛ okan nɔ jɛ

 

Alɔvi ɖokpo ɔn nɔ sɔ ɛkpɛn

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.